ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR

Dekkmann AS Fredrik Selmers vei 3, 0663 Oslo. Disse alminnelige forretningsvilkårene inneholder juridisk informasjon om kundens rettigheter etter forskriftene om avtaler innen fjernhandel og elektronisk forretningssamkvem. Revidert juli 2018

 

1. Alminnelige bestemmelser og virkeområde
2. Avtaleinngåelse i nettbutikken
3. Angrefrist på levering av varer og tjenester
4. Eiendomsforbehold
5. Priser, leverings- og fraktomkostninger
6. Betalingsvilkår
7. Leverings- og fraktvilkår
8. Kundeservice, garanti
9. Erstatningsansvar
10. Tilleggsinformasjon
11. Sluttbestemmelser

 

 

1. Alminnelige bestemmelser og virkeområde

1.1. Dekkmann AS (heretter kalt «Dekkmann» eller «selgeren») tilbyr sin egen nettbutikk med adressen

www.dekkmann.no

der kundene kan kjøpe nytt bilutstyr som dekk, felger og komplette hjul samt bildeler av alle slag, men også tjenester som kontroll, inspeksjoner og oljeskift.

1.2. Disse alminnelige forretningsvilkårene gjelder for alle avtaler inngått mellom selskapet og kunden i henhold til punkt 1.1 ovenfor.

1.3. Kunder i disse alminnelige forretningsvilkårenes forstand er både forbrukere og firmakunder.

1.3.1. Som forbruker regnes enhver fysisk person som det inngås en forretningsforbindelse med, og som i overveiende grad handler med et formål som verken kan tilskrives vedkommendes næringsvirksomhet eller selvstendige yrkesaktivitet.

1.3.2. Som firmakunde regnes i disse alminnelige forretningsvilkårene enhver fysisk eller juridisk person eller ethvert personlig selskap med rettsevne som det inngås en forretningsforbindelse med, og som handler som et ledd i sin næringsvirksomhet eller selvstendige yrkesaktivitet.

2. Avtaleinngåelse i nettbutikken

2.1. Avtalen inngås på de forutsetninger som er nevnt i punkt 2.2 til 2.4 i disse bestemmelsene.

2.2. Produktene og tjenestene som er oppført i nettbutikken, utgjør ikke bindende tilbud fra Dekkmann, men er en oppfordring til kunden om selv å gi et bindende tilbud ved å sende inn en bestilling.

2.3. Med et klikk på knappen «Fullfør din ordre» sendes bestillingen fra den virtuelle handlekurven, og kunden leverer en bindende bestilling (tilbud) på varene i handlekurven. Dekkmann bekrefter omgående via e-post at bestillingen er mottatt.

Mottaksbekreftelsen betyr ikke at tilbudet godtas. Den utgjør ingen kjøpsavtale.

 

2.4 For varer som skal sendes, inngås avtale først når Dekkmann innen to dager bekrefter bestillingen på varene eller tjenesten med en ny e-post (ordrebekreftelse).

3. Angrefrist på levering av varer og tjenester

Forbrukere har 14 dagers angrefrist.

3.1 Regler om angrefrist ved varekjøp

Angrerett

Du kan heve denne kjøpsavtalen innen 14 dager uten å angi noen grunn.

Angrefristen er 14 dager etter datoen da du eller en tredjepart som du utpeker, og som ikke er befrakteren, har fått de siste varene i hende.

For å benytte deg av angrefristen må du melde fra til

Dekkmann

Fredrik Selmers vei 3,

0663 Oslo

Hovedkontor: 23 06 81 00

Mail: dekkmann@dekkmann.no

gjennom en entydig erklæring (for eksempel brev sendt per post, telefaks eller e-post) om at du velger å heve avtalen. Du kan bruke vedlagt standard angreskjema, men det er ikke obligatorisk.

Du kan fylle ut og sende inn standard angreskjema eller annen entydig erklæring elektronisk på vårt nettsted [www.dekkmann.no/angreskjema.html]. Dersom du benytter deg av denne muligheten, sender vi deg omgående bekreftelse på at vi har mottatt hevingen (for eksempel via e-post).

For å overholde angrefristen er det nok at du sender varselet om bruk angrerett før angrefristen utløper.

Konsekvenser av heving

Dersom du hever denne avtalen, refunderer vi omgående alle innbetalinger vi har mottatt fra deg, inklusive fraktomkostninger (unntatt tilleggsomkostninger som følge av at du har valgt en annen leveringsmåte enn billigste standard leveringsmåte som vi tilbyr), senest 14 dager etter datoen da vi mottar varselet om at du hever denne avtalen. Til denne refusjonen benytter vi samme betalingsmåte som du benyttet i den opprinnelige transaksjonen, med mindre annet uttrykkelig er avtalt med deg. Du vil ikke under noen omstendigheter bli avkrevd gebyrer for denne tilbakebetalingen.

Vi kan nekte tilbakebetaling til vi har fått varene i retur, eller til du har dokumentert at du har sendt varene i retur, alt etter hva som inntreffer først.

Senest 14 dager etter datoen da du varslet oss om at du hever avtalen, må du sende eller levere varene tilbake til Dekkmann. Fristen er overholdt dersom du har sendt varene før det har gått 14 dager.

Du dekker de direkte omkostningene med å returnere varene. Omkostningene anslås til maksimalt kr500 per pakke.

Du betaler ikke for et eventuelt verditap på varene, med mindre verditapet skyldes at du har håndtert varene utover det som er nødvendig for å fastslå deres beskaffenhet, egenskaper og funksjonsmåte.

Standard angreskjema

(Fyll ut og send inn skjemaet dersom du ønsker å heve avtalen.)

til

Dekkmann, Fredrik Selmers vei 3, 0663 Oslo

 

– Jeg/Vi (*) hever herved avtalen jeg/vi har inngått (*) om kjøp av følgende varer (*) / levering av følgende tjeneste (*)

– Bestilt den (*) / Mottatt den (*)

– Forbrukerens/Forbrukernes navn

– Forbrukerens/Forbrukernes adresse

– Forbrukerens/Forbrukernes telefon

– Forbrukerens/Forbrukernes underskrift (bare for varsel på papir)

– Dato

(*) Stryk det som ikke passer.

3.2 Regler om angrerett på tjenester

Angrerett

Du kan heve denne avtalen innen 14 dager uten å angi noen grunn.

Angrefristen er 14 dager etter datoen da avtalen ble inngått.

For å benytte deg av angrefristen må du melde fra til

Dekkmann AS

Dekkmann, Fredrik Selmers vei 3, 0663 Oslo

med en entydig erklæring (for eksempel brev sendt per post, telefaks eller e-post) om at du velger å heve avtalen. Du kan bruke vedlagte standard angreskjema, men det er ikke obligatorisk.

Du kan fylle ut og sende inn standard angreskjema eller annen entydig erklæring elektronisk på vårt nettsted [www.dekkmann.no/angreskjema.html]. Dersom du benytter deg av denne muligheten, sender vi deg omgående bekreftelse på at vi har mottatt hevingen (for eksempel via e-post).

For å overholde angrefristen er det nok at du sender varselet om bruk av angrerett før angrefristen utløper.

Konsekvenser av heving

Dersom du hever denne avtalen, refunderer vi omgående alle innbetalinger vi har mottatt fra deg, inklusive fraktomkostninger (unntatt tilleggsomkostninger som følger av at du har valgt en annen leveringsmåte enn billigste standard leveringsmåte som vi tilbyr), senest 14 dager etter datoen da vi mottar varselet om at du hever denne avtalen. Til denne refusjonen benytter vi samme betalingsmåte som du benyttet i den opprinnelige transaksjonen, med mindre annet uttrykkelig er avtalt med deg. Du vil ikke under noen omstendigheter bli avkrevd gebyrer for denne tilbakebetalingen.

Dersom du har bedt om at tjenesteytelsen skal begynne i angreperioden, må du betale oss et rimelig beløp for de tjenestene vi allerede har levert idet du informerer oss om at du benytter deg av angreretten. Dette beløpet skal stå i forhold til det samlede omfanget av tjenestene som omfattes av denne avtalen.

Standard angreskjema

(Fyll ut og send inn dette skjemaet dersom du ønsker å si opp avtalen.)

Til

Dekkmann AS

Dekkmann, Fredrik Selmers vei 3, 0663 Oslo

– Jeg/Vi (*) opphever herved avtalen jeg/vi har inngått (*) om kjøp av følgende varer (*) / levering av følgende tjeneste (*)

– Bestilt den (*) / Mottatt den (*)

– Forbrukerens/Forbrukernes navn

– Forbrukerens/Forbrukernes adresse

– Forbrukerens/Forbrukernes telefon

– Forbrukerens/Forbrukernes underskrift (bare for varsel på papir)

Dato

(*) Stryk det som ikke passer [TK1].

 

4. Eiendomsforbehold

Ved forbrukersalg har Dekkmann eiendomsrett til de solgte varene til hele kjøpsprisen er betalt; ved salg til firmakunder har Dekkmann eiendomsrett til varene til alle fordringer i forbindelse med en løpende forretningsforbindelse er oppgjort (vare med eiendomsforbehold).

5. Priser, leverings- og fraktomkostninger

5.1. Alle priser som er oppført i nettbutikken, er endelige priser – det vil si at de omfatter alle priskomponenter inklusive eventuelle avgifter som påløper. Dekkmann forbeholder seg retten til å kunne endre totalprisen i tilfelle skatter og avgifter blir endret.

5.2. Med mindre annet er avtalt i det enkelte tilfelle, gjelder prisene uten emballering, frakt, porto og forsikring. Når varene sendes, påløper derfor tilleggskostnader i et omfang basert på opplysningene som gis i forbindelse med det konkrete tilbudet.

6. Betalingsvilkår

6.1. Dersom kunden får varene tilsendt, kan han betale med kredittkort. Dersom kunden henter varene eller det gjelder en tjeneste ved et Dekkmann-verksted, kan kunden betale med kontanter eller kredittkort.

6.2 Dersom det betales med kredittkort, belastes kontoen idet varene sendes eller utleveres.

6.3 Ved forsinket betaling belastes kunden rente på utestående beløp i forsinkelsestiden med en sats på 5 prosentpoeng over basisrentesats.

6.4. En firmakunde belastes rente på utestående beløp i forsinkelsestiden med en sats på 9 prosentpoeng over basisrentesats. Dekkmann forbeholder seg rett til å begrunne og innkreve en høyere morarentesats.

6.5 En kunde som ikke er forbruker, har ikke rett til å motregne eller holde tilbake betalinger med mindre motkravene hans er rettskraftig godkjent eller ikke bestrides av Dekkmann.

7. Leverings- og fraktvilkår

7.1. Varene leveres bare via forsendelse i [Norge] eller via utlevering ved et Dekkmann-verksted. Tjenester leveres også ved et Dekkmann-verksted.

7.2. Bestilte varer leveres med Dekkmanns egne biler eller av en speditør engasjert av Dekkmann. Delleveranser er tillatt i den utstrekning det er akseptabelt for kunden. Leveringstiden er 5 dager, med mindre annet er angitt i tilbudet.

7.3. Kunden skal påse at korrekt og fullstendig adresse er oppgitt i bestillingen. Dersom feilaktige adresseopplysninger fører til ekstraomkostninger ved forsendelsen, for eksempel ny frakt, må kunden dekke disse.

8. Kundeservice, garanti

8.1. Eventuelle forespørsler og/eller klager av enhver art sendes til Dekkmann. Bruk kontaktinformasjonen som er angitt ovenfor.

8.2. For produktene og tjenestene som Dekkmann tilbyr i sin nettbutikk, gjelder lovens garantibestemmelser.

9. Erstatningsansvar

9.1. Etter loven har Dekkmann ubegrenset erstatningsansvar for skade som skyldes krenkelse av liv, legeme og helse, og for annen skade som følge av grov uaktsomhet, forsettlig pliktforsømmelse eller uredelighet.

9.2. Videre er Dekkmann ubegrenset erstatningsansvarlig for skade som omfattes av erstatningsansvar etter obligatoriske lovbestemmelser, blant annet produktansvarsloven. Ubegrenset erstatningsansvarlig er Dekkmann også hvis det garanteres at produktet har en bestemt egenskap, eller at en bestemt egenskap ved produktet er av en bestemt varighet.

9.3. For skade som følge av simpel eller alminnelig uaktsomhet er Dekkmann ansvarlig i den utstrekning uaktsomheten knytter seg til brudd på avtaleforpliktelser som må være oppfylt for at avtalen skal kunne gjennomføres på forskriftsmessig vis, og som kunden normalt kan stole på (såkalte kardinalplikter). I så måte er Dekkmanns ansvar begrenset til forutsigbar, avtaletypisk skade.

9.4. Dersom alminnelig uaktsomhet fører til brudd på avtaleplikter som ikke allerede er omfattet av punkt 9.3 (såkalte uvesentlige avtaleforpliktelser), har Dekkmann erstatningsansvar overfor forbrukere, men dette er begrenset til forutsigbar, avtaletypisk skade.

9.5. Annet ansvar utelukkes, uansett hvilken type krav som gjøres gjeldende.

10. Andre opplysninger

Bestillingsprosess

Dersom kunden har funnet et produkt eller en tjeneste, kan han uforpliktende legge dem i handlekurven ved å klikke på «Legg i handlekurven». Han kan når som helst se innholdet i handlekurven ved å klikke på knappen «Handlekurv». Ved å klikke på «Fjern»-knappen kan han fjerne produkter fra handlekurven.

Dersom kunden ønsker å kjøpe produkter eller tjenester i handlekurven, klikker han på «Fortsett»-knappen. Han må deretter skrive inn sine kundedata. Obligatorisk informasjon er merket med en *.

Registrering er ikke nødvendig, men om ønskelig kan kunden åpne en kundekonto. Når en kundekonto er opprettet, kan kunden senere foreta bestillinger ved å skrive inn brukernavn og passord, uten å måtte skrive inn adressedata på nytt. Kundedata overføres i kryptert form. Etter å ha skrevet inn sine data og valgt betalingsmåte kommer kunden via «Fortsett»-knappen til bestillingssiden, der han kan forhåndsvise sine inndata på nytt. Ved å klikke på «Fullfør din ordre»-knappen fullfører kunden bestillingsprosessen. Prosessen kan når som helst avbrytes ved at nettleservinduet lukkes.

Avtaletekst

Avtaleteksten blir lagret og kan hentes opp igjen fra det interne kundeområdet etter at ordren er sendt. Pålogging skjer direkte på nettstedet til Dekkmann (http://www.dekkmann.no) med brukernavn og passord som allerede er angitt. Kunden kan når som helst se de alminnelige brukervilkårene på denne siden. Bestillingsdataene og de alminnelige forretningsvilkårene sendes kunden via e-post.

Tvisteløsning på nett

I henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 524/2013 av 21. mai 2013 og i samsvar med § 36 i [den tyske] forbrukertvistloven er Dekkmann forpliktet til å informere deg om fremgangsmåten for tvisteløsning på nett.

Dekkmann deltar ikke i noen tvisteløsningsmekanisme i noen forbrukermeklingsinstans og er heller ikke forpliktet til å gjøre det. Dekkmann er verken beredt eller forpliktet til å delta i noen tvisteløsningsmekanisme i noen forbrukermeklingsinstans.

11. Sluttbestemmelser

11.1. [Norges] lover gjelder med mindre kunden er forbruker. I sistnevnte tilfelle styres anvendelig rett av de lovbestemmelsene som kan føre til at Norges rett kan legges til grunn.

11.2 Om enkelte bestemmelser blir ugyldige, påvirker ikke dette gyldigheten av disse vilkårene for øvrig.

Her kan du laste ned Dekkmann sine allmenne kjøpsvilkår